Saheeh a Hadith ko mga Mujaddid ko Oman Magatos Ragon na Dingka Kiran Maneg Inonta Ko Maontol Kiran Sabap Kadakelanon na Ashairah

Miyaipos den so mga Ambiya ago daden a phakatalingoma a Nabi oriyan o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam). Ogaid na phitaro o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam) a aden a phakatalingoma a panabang o Allah sangkai a special a Ummat o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam): "Siran so mga Mujaddidoon oman magatos ragon" Aden a miyaneg ka ko mga Salafi sa Pilipinas a Hadith a lagidai sa lapiyat? Phitaro o…

Continue ReadingSaheeh a Hadith ko mga Mujaddid ko Oman Magatos Ragon na Dingka Kiran Maneg Inonta Ko Maontol Kiran Sabap Kadakelanon na Ashairah

Aqeedah o Imam Al-Qadi Iyadh ago so Imam Nawawi (Dowa a Miyosay ko Saheeh Muslim) ko Hadithul Jariyah “Anda so Allah”?

Katii so summary o katharo o Imam Nawawi (rahimahullah) ko Saheeh Muslim 1. Inaloy o Imam Nawawi (rahimahullah) so Dowa a Madhab o Ahlus Sunnah ko Hadithul Jaariyah (Gyanan so Hadith a inizaan o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam) so oripen a babay a "Anda so Allah") na phitaro iyan a "Sa poro". 2. Aya bo a inaloy o Imam Nawawi (rahimahullah) a kepit o Ahlus Sunnah na dowa dowa…

Continue ReadingAqeedah o Imam Al-Qadi Iyadh ago so Imam Nawawi (Dowa a Miyosay ko Saheeh Muslim) ko Hadithul Jariyah “Anda so Allah”?

Aqeedah o Salaf a sosopaken a Salafi: “Angiyas so Allah ko Sifat a Anggawta”

  Lalayon tano phekaneg ko mga Salafi taman ko mga Ulama iran gyangkai a katharo "Ba ami mambo piyakatana a Anggawta so mga Lima o Allah? Sekano bo man i miyamakatana ron sa Anggawta". Gyai na di iran di matharo sabap sa di ran makekenal so thito a Aqeedah/Manhaj o mga Salafi. Katii so mga kailangan a katokawan iran: 1. Aya Aqeedah a miyapanothol ko mga Salaf na da a…

Continue ReadingAqeedah o Salaf a sosopaken a Salafi: “Angiyas so Allah ko Sifat a Anggawta”

So Majority ko mga Mujaddidoon na Ashairah

Antaoonon so mga Mujaddidoon? Phitaro o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam): إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا Maana: “Mataan ka so Allah na phakasimbowang niyan sangkai a Ummat oman magatos ragon so Mujaddid (Phakatiyolin) ko agama niyan” Katawan den o mga Ulama a aya kilala a mga Mujaddidoon na kadakelan kiran na mga Shafi'i a aya manhaj iyan sa Aqeedah na Manhaj…

Continue ReadingSo Majority ko mga Mujaddidoon na Ashairah

Antaonon so mga Ashairah?

So mga Ashairah na siran so Majority a mga Muslim a Ahlus Sunnah wal Jama'ah sa donya. So majority ko moonot ko pat a Madhab o Ahlus Sunnah maana Hanafi, Maliki, Shafi'i ago so sabaad ko mga kiyabantogan ko mga Hanabilah na mga Ashairah odi na maka-aayun ko Manhaj go Aqeedah o Ashairah. Phitaro o kasasarigan a Muhaddith ago Islamic Historian, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Asaakir Ash-Shafii (Miyawafat ko 571 AH):…

Continue ReadingAntaonon so mga Ashairah?