Kitab a Piyagosay niyan so Ikhtilaf o Telo o Pinaka-Kilala a Salafi ko Kokoman sa Fiqh ago Aqeedah

Aya katawi ron o madakel tao batagolabao ron so mga Salafi ron na diden khapakay a makambidabida sa panarima so mga Ulama sa Kokoman sa Fiqh ago Aqeedah. Sabap roo na tanto siran a di phapawala ko mga masail lagid o kakan sa balot, kakan sa Ogagang, Kap-Mawlid ago antaonon i thito a Dhabihullah: So Ismail (alayhis Salam) o so Ishaq (alayhis salaam) ago so mga lagidanan a Masail ko…

Continue ReadingKitab a Piyagosay niyan so Ikhtilaf o Telo o Pinaka-Kilala a Salafi ko Kokoman sa Fiqh ago Aqeedah

Kitab a Osayan o Madhab Shafi’i ko Bid’ah Hasanah

So mga Ulama ago Morit a kabaya iyan a makala so ilmo iyan ko bitiyara ko Bid’ah ago so mga dalil o Madhab Shafi’i a kiyabagiya iran ko Bid’ah sa dowa: Bid’ah Sayyiah ago Bid’ah Hasanah na katii so kitab o mala a Ulama a i Shaykh Doktor Al-Idlibi (hafidhahullah). Inisorat ago piyagosay niyan so mga dalil ko kapapakaya ko kabagiya ko Bid’ah sa Hasanah ago Sayyiah ago so sembag…

Continue ReadingKitab a Osayan o Madhab Shafi’i ko Bid’ah Hasanah

Kitab a Osayan ko Aqeedah o Tahawiyyah (Al-Aseedah As-Samawiyyah)

So mga Ulama ago Morit a kabaya iyan a makapaganad sa tanto den a maolad a ilmo ko Agama a Islam batagolabao ron ko thito a Aqeedah o Ahlus Sunnah wal Jama'ah ko mga Salaf ago Khalaf na kailangan a matamat iyan gyangkai a kitab o kiyadayuan ago pagaadatan a Mufti sa Darul Uloom Zakariyyah, South Africa a si Shaykh Ridaul Haqq (Hafidhahullah) a aya ngaran iyan na Al-Aseedatus Samawiyyah…

Continue ReadingKitab a Osayan ko Aqeedah o Tahawiyyah (Al-Aseedah As-Samawiyyah)