So Miyakalala A Kabokhagan A Iphagangkob I Ata Ibrahim Ago Si Abu Haneen Ko Imam Abul Hasan Al-Ash’ari (Rahimahullah) Ago So Mga Kullabiyyah

PINAKA-MALA A KABOKHAGAN KATHARO PHEKANEG KA KO ULAMA A SALAFI SA PILIPINAS LAGID ATA AGO SI ABU HANEEN KO MGA SEMINAR AGO SYMPOSIUM IRAN : "So Abul Hasan Al-Ash'ari (rahimahullah) na somiyoled ko Salafiyyah." Daden a sakatao ko mga olowan a Salafi lagid i Ibn Taymiyyah ago Ibno Qayyim Al-Jawziyyah i mitharo san sabap sa piyakalowilowis anan a katharo a marayag a kabokhagan. Aya phitaro i Ibn Taymiyyah na matag…

Continue ReadingSo Miyakalala A Kabokhagan A Iphagangkob I Ata Ibrahim Ago Si Abu Haneen Ko Imam Abul Hasan Al-Ash’ari (Rahimahullah) Ago So Mga Kullabiyyah