BA BENAR A SO KON SO DIN-DUA A DI NIYAN IPHORO SA MIYAKAPOROPORO SO LIMA NIYAN NA DA IRAN SABOTA SO AGAMA IRAN?

Gyanan a ropaan a kan-dua a tanto a ipoporo so mbala a lima ka miyalepas iya so ulo na miyaopakat so mga Ulama a sii anan dinggolaolaa sii ko Salatul Istisqa ago sii ko mga dua a kanget odi na katapnay ko Allah. So kalilid a kan-dua na di sekaniyan iphoro a ba kalawani o lima so ulo o din-dua. Miyamangbaal so Salaf a so Imam Ibn Hibban (rahimahullah) sa…

Continue ReadingBA BENAR A SO KON SO DIN-DUA A DI NIYAN IPHORO SA MIYAKAPOROPORO SO LIMA NIYAN NA DA IRAN SABOTA SO AGAMA IRAN?