So mga Ulama ago Morit a kabaya iyan a makapaganad sa tanto den a maolad a ilmo ko Agama a Islam batagolabao ron ko thito a Aqeedah o Ahlus Sunnah wal Jama’ah ko mga Salaf ago Khalaf na kailangan a matamat iyan gyangkai a kitab o kiyadayuan ago pagaadatan a Mufti sa Darul Uloom Zakariyyah, South Africa a si Shaykh Ridaul Haqq (Hafidhahullah) a aya ngaran iyan na Al-Aseedatus Samawiyyah Sharhu Al-Aqeedah At-Tahawiyyah (Arabic Version).

CLICK HERE TO DOWNLOAD (44.4 MB, 1,478 PAGES, 2 VOL)

Inengka: Gyangkai a kitab na khapakay a i-download ago pamatiyaan para sa sarili a kapag-study ago kapag-research ogaid na di khapakay oba phasa-a ago i-photocopy/xerox sa makaokit sa Business. Balasangka o Allah na phagped angka ko dua ka so misorat sangkanan a kitab.