So mga Ulama ago Morit a kabaya iyan a makala so ilmo iyan ko bitiyara ko Bid’ah ago so mga dalil o Madhab Shafi’i a kiyabagiya iran ko Bid’ah sa dowa: Bid’ah Sayyiah ago Bid’ah Hasanah na katii so kitab o mala a Ulama a i Shaykh Doktor Al-Idlibi (hafidhahullah). Inisorat ago piyagosay niyan so mga dalil ko kapapakaya ko kabagiya ko Bid’ah sa Hasanah ago Sayyiah ago so sembag ko mga ipendalil o mga tao a di iran papakayn.

Para mas makang-gay a gona ko mga Ulama ago Morit na tamat iran gyai a kitab ago memorize niran so mga dalil ago istinbat iyan phoon sa Qur’an ago Hadith.

CLICK HERE TO DOWNLOAD (705 KB, 66 PAGES)

Inengka: Gyangkai a kitab na khapakay a i-download ago pamatiyaan para sa sarili a kapag-study ago kapag-research ogaid na di khapakay oba phasa-a ago i-photocopy/xerox sa makaokit sa Business. Balasangka o Allah na phagped angka ko dua ka so misorat sangkanan a kitab.