PAGANAY RON:

Miyadakedakel a mbidabidaan sa Aqeedah o mga Salafi mipantag ko bebethowan iran sa ‘sifat’ o Allah lagid o harwalah (kalalakaw sa magaan, kapalalagoy), janb (kilid o Allah), dhil (along o Allah), juloos (kaontod), ijlaas (kapakaontoda o Allah ko Nabi ko obay niyan), qidamun naw’ lil ‘aalam.(kababaloy o naw’ul ‘aalam a qadeem), tawaafullahi ‘alal ardh (di katawaf o Allah ko donya), harakah (kakhaokaog), Jaarihah (anggawta o Allah), Makaan (katatago o Allah sa darpa), ago so mga ped iyan a masail.

So ped a mga Salafi na tiyanto iran anan ko Allah kagiya kon a miyaaloy sa Qur’an ago Hadith a inisompat o Allah ko ngaran iyan. So peman so sabaad kiran na sasangkaan iran o ba anan mga Sifat o Allah. Sabap roo na saden sa tharo a da makambidabida sa Aqeedah so mga Salafi na sabenar a miyakatharo sa da a ilmo iyanon. Aya masosowa iyan na omani Ulama kiran na khaizaan ka antonaa i kepit iyanon ko mbidabida a masail ko Aqeedah.

IKADOWA:

Aya sembag ko pakaiza na so mga Qudama (Miyangaoona) kiran na tiyanto iran a piyopiyor a moontod so Allah ko arsh ago lumalambaon so Allah sa da mapira rangkaw sabap sa phakaontod niyanon so Rasulollah (sallallaho alayhi wa sallam) sa obay niyan sa alongan a maori. Tanto iran a pakararataan so mga tao a di paratiyaya a moontod so Allah ko arsh ago phakaontod niyan so Rasulollah sa alongan a maori sa obay niyan. Phitaro o sabaad kiran a aya bo a di pharatiyaya a phagontod so Allah na so mga Ahlul Kalaam ago Ahlu Bid’ah lagid o Jahmiyyah.

So peman so mga Salafi imanto a masa tano na siyangka iran so katantowa san sabap sa piyaka-dhaeef iran so hadith ron ago aya kepit iran (odi na so majority kiran) na Tawaqquf (Maana di ka phetaroon a moontod so Allah na dingka peman phetaroon a kenaba moontod. Medyo miyamemesa ko a aden a Salafi imanto a tiyanto niyan ko Allah so Juloos ko Arsh (Kaontod ko Arsh) bapiya pen piyaka-dhaeef o mga Ulama iran imanto a masa so Hadith ko Juloos.

IKATELO:

Aya kilala a Ulama o mga Salafi a aya Aqeedah niyan na di-tawaf (phagalibet) so Allah so donya na si Ibn Mandah ago so ikadowa a pinakamala a Ulama iran a si Ibnul Qayyim (sekaniyan so kiyasabapan a a lumiyangkap so Aqeedah o Ustadh iyan Ibn Taymiyyah ago followers iran imanto a masa na so mga pagari tano a mga Salafi)

(Reference: Zaadul Ma’ad Juz 3 Page 588-593)

So peman so mga Salafi imanto a masa na so katawi akenon na aya pen a kepit iran san na Tawaqquf sabap sa da siran maka-ayun ki Ibnul Qayyim sa kiyatharo iyanon a Saheeh so Hadith gyanan a di ka-tawaf (kapagalibet) o Allah ko donya. Dhaeef a kokoman iranon sabap roo na miyag-tawaqquf siran san pen.

الله اعلم بالصواب