Aya katawi ron o madakel tao batagolabao ron so mga Salafi ron na diden khapakay a makambidabida sa panarima so mga Ulama sa Kokoman sa Fiqh ago Aqeedah. Sabap roo na tanto siran a di phapawala ko mga masail lagid o kakan sa balot, kakan sa Ogagang, Kap-Mawlid ago antaonon i thito a Dhabihullah: So Ismail (alayhis Salam) o so Ishaq (alayhis salaam) ago so mga lagidanan a Masail ko Fiqh.

Batiya-a niyo angkai a Kitab para mailay niyo mismo a so mga Salafi a langon aya claim iran na siran bo kon i phagonot sa Qur’an ago Sunnah na miyakatakatakar a mbida mbidaan iran ko mbarambarang a Kokoman ko Agama.

Katii so kitab a inisorat mismo a Salafi a piyagosay niyan so Ikhtilaaf o telo a pinakapaga-adatan o mga Salafi a Ulama iran:Si Ibn Baz, Iba Uthaymen ago si Albani. Thanodan ka gyai a kitab na so bo so sabaad a mbidabidaan iran sa panarima ko mga Kokoman ko Fiqh ago Aqeedah ago miyakadakedakel pen a da sii misorat.

CLICK HERE TO DOWNLOAD (12.5 MB, 2 VOL)

Inengka: Gyangkai a kitab na khapakay a i-download ago pamatiyaan para sa sarili a kapag-study ago kapag-research ogaid na di khapakay oba phasa-a ago i-photocopy/xerox sa makaokit sa Business. Balasangka o Allah na phagped angka ko dua ka so misorat sangkanan a kitab.