BA BENAR A SO KON SO DIN-DUA A DI NIYAN IPHORO SA MIYAKAPOROPORO SO LIMA NIYAN NA DA IRAN SABOTA SO AGAMA IRAN?

Gyanan a ropaan a kan-dua a tanto a ipoporo so mbala a lima ka miyalepas iya so ulo na miyaopakat so mga Ulama a sii anan dinggolaolaa sii ko Salatul Istisqa ago sii ko mga dua a kanget odi na katapnay ko Allah. So kalilid a kan-dua na di sekaniyan iphoro a ba kalawani o lima so ulo o din-dua. Miyamangbaal so Salaf a so Imam Ibn Hibban (rahimahullah) sa…

Continue ReadingBA BENAR A SO KON SO DIN-DUA A DI NIYAN IPHORO SA MIYAKAPOROPORO SO LIMA NIYAN NA DA IRAN SABOTA SO AGAMA IRAN?

Kitab a Piyagosay niyan so Ikhtilaf o Telo o Pinaka-Kilala a Salafi ko Kokoman sa Fiqh ago Aqeedah

Aya katawi ron o madakel tao batagolabao ron so mga Salafi ron na diden khapakay a makambidabida sa panarima so mga Ulama sa Kokoman sa Fiqh ago Aqeedah. Sabap roo na tanto siran a di phapawala ko mga masail lagid o kakan sa balot, kakan sa Ogagang, Kap-Mawlid ago antaonon i thito a Dhabihullah: So Ismail (alayhis Salam) o so Ishaq (alayhis salaam) ago so mga lagidanan a Masail ko…

Continue ReadingKitab a Piyagosay niyan so Ikhtilaf o Telo o Pinaka-Kilala a Salafi ko Kokoman sa Fiqh ago Aqeedah

So Miyakalala A Kabokhagan A Iphagangkob I Ata Ibrahim Ago Si Abu Haneen Ko Imam Abul Hasan Al-Ash’ari (Rahimahullah) Ago So Mga Kullabiyyah

PINAKA-MALA A KABOKHAGAN KATHARO PHEKANEG KA KO ULAMA A SALAFI SA PILIPINAS LAGID ATA AGO SI ABU HANEEN KO MGA SEMINAR AGO SYMPOSIUM IRAN : "So Abul Hasan Al-Ash'ari (rahimahullah) na somiyoled ko Salafiyyah." Daden a sakatao ko mga olowan a Salafi lagid i Ibn Taymiyyah ago Ibno Qayyim Al-Jawziyyah i mitharo san sabap sa piyakalowilowis anan a katharo a marayag a kabokhagan. Aya phitaro i Ibn Taymiyyah na matag…

Continue ReadingSo Miyakalala A Kabokhagan A Iphagangkob I Ata Ibrahim Ago Si Abu Haneen Ko Imam Abul Hasan Al-Ash’ari (Rahimahullah) Ago So Mga Kullabiyyah

Saheeh a Hadith ko mga Mujaddid ko Oman Magatos Ragon na Dingka Kiran Maneg Inonta Ko Maontol Kiran Sabap Kadakelanon na Ashairah

Miyaipos den so mga Ambiya ago daden a phakatalingoma a Nabi oriyan o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam). Ogaid na phitaro o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam) a aden a phakatalingoma a panabang o Allah sangkai a special a Ummat o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam): "Siran so mga Mujaddidoon oman magatos ragon" Aden a miyaneg ka ko mga Salafi sa Pilipinas a Hadith a lagidai sa lapiyat? Phitaro o…

Continue ReadingSaheeh a Hadith ko mga Mujaddid ko Oman Magatos Ragon na Dingka Kiran Maneg Inonta Ko Maontol Kiran Sabap Kadakelanon na Ashairah

So Imam Nawawi ago so Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani (So Dowa a miyosay ko Saheeh Bukhari ago Saheeh Muslim) na mga Ashairah

Aya den a ibetad tano sii na so katharo o mga paga-adatan iran a mga Ulama iran a Salafi. Misobra peman oba iran sangkaa so mga mas mga a Ulama iran. 1. Phitaro i Shaykh Albani (Mala a Ulama o mga Salafi): مثل النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهم من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدع أنا أعرف أنهما من الأشاعرة لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنَّة Maana: "…

Continue ReadingSo Imam Nawawi ago so Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani (So Dowa a miyosay ko Saheeh Bukhari ago Saheeh Muslim) na mga Ashairah

Shaykh Rabee Al-Madkhali (Salafi): Kadhdhab (Tanto a Bokhag) so phetaro a salafi so Imam Nawawi (rahimahullah)

Aya kepit i Ibn Taymiyyah (pinaka-olowan o mga Salafi) na pinakamarata a katharo o Ahlul Bid'ah na so Tafweedh ko Maana. Maana piyamaka-Bid'ah niyan so Manhaj o pinakakilala a Aimmah o Ahlus Sunnah wal Jama'ah maana so Imam Nawawi ago so Ameerul Mu'mineen fil Hadith Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani (rahimahullah). So Imam Nawawi (rahimahullah) ago so Imam Ibn Hajar Al-Asqalani (rahimahullah) na mga Ahlut Tafweedh ko Ahlus Sunnah wal Jama'ah.…

Continue ReadingShaykh Rabee Al-Madkhali (Salafi): Kadhdhab (Tanto a Bokhag) so phetaro a salafi so Imam Nawawi (rahimahullah)

Ba Phitaro o Shaykhul Islam, Imam Tajuddeen As-Subki (rahimahullah) a Salafi so Imam Nawawi?

PAGANAY RON: Aya inaloy niyan ko Tabaqatus Shafi'iyyah na "SAALIFEEN" a plural o "SAALIF" Kenaba SALAFI. Phitaro o Shaykhul Islam, Imam Tajud Deen As-Subki (Al-Ash'ari): النَّوَوِيّ الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة محيي الدّين أَبُو زَكَرِيَّا شيخ الْإِسْلَام أستاذ الْمُتَأَخِّرين وَحجَّة الله على اللاحقين والداعي إِلَى سَبِيل السالفين ... ومتابعة السالفين من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة... Maana: "So Nawawi na As-Shaykh, Al-Imam, Al-'Allamah, Muhyeed Deen (Kiyasabapan sa miyaoyag so Agama), Abu Zakariyyah, Shaykhul Islam,…

Continue ReadingBa Phitaro o Shaykhul Islam, Imam Tajuddeen As-Subki (rahimahullah) a Salafi so Imam Nawawi?

Aqeedah o Imam Al-Qadi Iyadh ago so Imam Nawawi (Dowa a Miyosay ko Saheeh Muslim) ko Hadithul Jariyah “Anda so Allah”?

Katii so summary o katharo o Imam Nawawi (rahimahullah) ko Saheeh Muslim 1. Inaloy o Imam Nawawi (rahimahullah) so Dowa a Madhab o Ahlus Sunnah ko Hadithul Jaariyah (Gyanan so Hadith a inizaan o Nabi (sallallaho alayhi wa sallam) so oripen a babay a "Anda so Allah") na phitaro iyan a "Sa poro". 2. Aya bo a inaloy o Imam Nawawi (rahimahullah) a kepit o Ahlus Sunnah na dowa dowa…

Continue ReadingAqeedah o Imam Al-Qadi Iyadh ago so Imam Nawawi (Dowa a Miyosay ko Saheeh Muslim) ko Hadithul Jariyah “Anda so Allah”?

Aqeedah o Ulama a Salafi: Moontod so Allah ko Arsh ago Di Tawaf sa Donya.

PAGANAY RON: Miyadakedakel a mbidabidaan sa Aqeedah o mga Salafi mipantag ko bebethowan iran sa 'sifat' o Allah lagid o harwalah (kalalakaw sa magaan, kapalalagoy), janb (kilid o Allah), dhil (along o Allah), juloos (kaontod), ijlaas (kapakaontoda o Allah ko Nabi ko obay niyan), qidamun naw' lil 'aalam.(kababaloy o naw'ul 'aalam a qadeem), tawaafullahi 'alal ardh (di katawaf o Allah ko donya), harakah (kakhaokaog), Jaarihah (anggawta o Allah), Makaan (katatago…

Continue ReadingAqeedah o Ulama a Salafi: Moontod so Allah ko Arsh ago Di Tawaf sa Donya.

Aqeedah o Salaf a sosopaken a Salafi: “Angiyas so Allah ko Sifat a Anggawta”

  Lalayon tano phekaneg ko mga Salafi taman ko mga Ulama iran gyangkai a katharo "Ba ami mambo piyakatana a Anggawta so mga Lima o Allah? Sekano bo man i miyamakatana ron sa Anggawta". Gyai na di iran di matharo sabap sa di ran makekenal so thito a Aqeedah/Manhaj o mga Salafi. Katii so mga kailangan a katokawan iran: 1. Aya Aqeedah a miyapanothol ko mga Salaf na da a…

Continue ReadingAqeedah o Salaf a sosopaken a Salafi: “Angiyas so Allah ko Sifat a Anggawta”